TO MEET, TO CONNECT, TO LEARN, EDUCATION IS FUTURE

Onze missie:

Meer dan ooit hebben we elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Onbaatzuchtig willen we onze passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis duurzaam te ontwikkelen.

Onze visie:

In de visie geven we aan wat de kernwaarden uit de missie voor ons in de praktijk betekenen. Deze visie zal het kader vormen voor het strategisch beleidsplan en mogelijke vragen, die op ons pad komen.

Harmonie, onbaatzuchtig, passie en verbondenheid

Harmonie betekent voor ons ruimte voor een gelijkwaardige inbreng vanuit welke culturele achtergrond dan ook, mits deze erop gericht is om tot een sterker gezamenlijk resultaat te komen.
We doen dat onbaatzuchtig.
Passie blijkt uit bevlogenheid voor onderwijs en liefde voor mensen, die daaraan wereldwijd werken. Met enthousiasme en overtuiging zoeken we verbinding met elkaar op alle niveaus vanuit ons motto, ‘ to meet, to connect, to learn’. Waar zouden we immers zijn zonder de ander?

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling voegt voor ons blijvend iets toe aan de kansen voor kinderen. We gaan zorgvuldig om met mensen en mogelijkheden. Onze betrokkenheid blijft zolang we een bijdrage kunnen leveren aan de voortgang van ingezette ontwikkelingen.

Over grenzen heen

We staan open voor onderwijsontwikkelingen over geografische grenzen heen. We doen dat op basis van gelijkwaardigheid. We geven daarbij ruimte aan het verantwoord verleggen van persoonlijke grenzen.  

Download hier het Strategisch Beleidsplan 2018-2022

Doelen

In 2013 zijn de volgende doelen geformuleerd: wij vinden ons beleid succesvol als in 2020:

 • we in ons werkgebied een verbetering zien in het gemiddelde van de KCPE eindscore op alle scholen van tenminste 8%. (Van 2013 naar 2014 was dat 3,1%, in 2016  6,4% en in 2019 al 9,4%, maar vanwege de coronapandemie is dat in 2020 gezakt naar  7%. Bovendien scoorden in 2018 40% van de scholen boven de kritische grens van 250 punten. In 2013 was dat 23% en in 2020 uiteindelijk 33,7%.)
 • we zien dat tenminste 15 headteachers klaar zijn om hun collega’s te coachen in hun training en opleiding (Sinds 2017 worden tien coaches volledig ingezet voor dit doel en in 2019 zijn er nog eens 4 opgeleid).
 • tenminste twee Keniaanse opleiders de Schoolleaders Course geven (In 2018 zijn 4 opleiders voor dit doel gecertificeerd).
 • we zien dat de Zone Officers, inmiddels Curriculum Support Officers (CSO), in staat zijn de head teachers te coachen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun school. (Sinds 2017 geven schoolleiders aan een coöperatieve en coachende houding bij veel CSO’s te ervaren)
 • een aantoonbare positieve impact van het werk in Kenia op de participerende scholen in Nederland (In 2019 gaven leraren een 9,6 en directeuren een 8,8 voor de meerwaarde voor het werk in Nederland)

Wij werken de komende jaren concreet aan:

 • de opleiding van schoolleiders zodat zij in staat zijn hun school te ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen;
 • het opleiden van Keniaanse coaches, zodat zij de schoolontwikkeling kunnen helpen borgen;
 • het trainen van Keniaanse workshopleiders, zodat het T4T-programma steeds meer de verantwoordelijkheid is van Keniaanse professionals;
 • het verhelderen van de rollen en verantwoordelijkheden van onze partners in Kenia om de ontwikkeling in de toekomst te bestendigen en verduurzamen door onder meer vergroting van het eigenaarschap en local fundraising;
 • het inspireren en professionaliseren van Keniaanse en Nederlandse leerkrachten door uitwisseling van kennis en vaardigheden op het gebied van differentiëren, interactief leren, de implementatie van  een nieuw curriculum en ontwikkelingsgericht feedback geven;
 • partnership. Wij brengen onderwijsmensen uit Nederland en Kenia bij elkaar om te ontmoeten, kennis te delen en te leren;

Wij organiseren bijeenkomsten voor meer dan 450 scholen, 350 schoolhoofden, 3500 leraren en 14 onderwijsinspecteurs. We schatten dat de totale schoolbevolking op de scholen in ons werkgebied ongeveer 175.000 leerlingen omvat.

Het succes van ons beleid hangt voor een groot deel af van de competenties en het enthousiasme van de Kenianen zelf. Wij investeren in de competenties van leraren, docenten, teamleiders en officers om hen in staat te stellen hun collega’s te begeleiden bij het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Download hier het Jaarverslag 2020

en zie hier het Standaardformulier publicatieplicht ANBI T4T i.v.m. de ANBI publicatieplicht